fbpx

Klauzula informacyjna pracownicy kontrahenta

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Greenko Sp. z o.o. ul. Żurawia 71 lok. 2.33, NIP: 966 20 99 373, tel.: +48 85 674 34 75, email: biuro@greenko.pl dalej zwana spółką.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie RODO możesz kontaktować się na dane wskazane w pkt. 1.
 3. Twoje dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem / współpracownikiem lub pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez spółkę umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który reprezentujesz/ którego jesteś pracownikiem / współpracownikiem.
 4. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Twoich danych osobowych:
 1. w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 2. w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.
 1. Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej spółkę oraz podmiot, który reprezentujesz/którego jesteś pracownikiem / współpracownikiem, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.
 2. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz spółki usługi związane z wykonywaniem umowy handlowej, o której mowa w pkt. 5, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci i notariusze, a także właściwym organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy handlowej, o której mowa w ust. 5. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez spółkę. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
 4. Masz prawo do żądania od spółkę dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
 5. Jeśli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.