fbpx

Termin ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

Ważność zaświadczeń z zakresu obsługi
i konserwacji urządzeń technicznych(nawet tych, 
w których nie jest określony termin ważności) jest czasowa.

Wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 1 czerwca 2019 r. tracą ważność1 stycznia 2024 r. Natomiast te  wydane po 1 czerwca 2019 r. tracą ważność zgodnie z datą na zaświadczeniu.

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych z zakresu obsługi oraz konserwacji urządzeń technicznych można jednak bezpłatnie przedłużyć.

Co zrobić, aby przedłużyć ważność zaświadczenia?

W celu przedłużenia ważności zaświadczenia należy przed upływem terminu złożyć wniosek do jednostki dozoru technicznego (UDT, TDT, WDT), która je wydała.

W przypadku zaświadczeń wydanych po 1 czerwca 2019 r. wniosek należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia.

Natomiast dla zaświadczeń wydanych do dnia 1 czerwca 2019 r. (nie zawierających daty ważności) ostatecznym terminem składania wniosków o przedłużenie terminu ważności jest 30 września 2023 r. Należy bezwzględnie dotrzymać tego terminu. W przeciwnym razie uprawnienia takie stracą ważność
w dniu 1 stycznia 2024 r.

Pamiętać należy, że wniosek może złożyć tylko osoba, na którą wydane jest zaświadczenie.

Można go złożyć w formie elektronicznej poprzez portal eUDT (do tego celu potrzebny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany), albo tradycyjnie – w formie papierowej (wzór dostępny jest na stronie Urzędu Dozoru Technicznego).

Wnioski możesz złożyć korzystając z poniższego linku.

https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob/przedluzanie-okresu-waznosci-zaswiadczen-kwalifikacyjnych

Okres na jaki będą przedłużane uprawnienia jest zależny od rodzaju i zakresu kwalifikacji. Zostaje on przedłużony na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować. Szczegółowo określony jest w Załączniku nr 3 Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.  I tak np. okres ważności uprawnień do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych to 5 lat, zaś niespecjalizowanych 10 lat.

Czym skutkuje niezłożenie wniosku w terminie?

Warto dopilnować wymaganych terminów. W przeciwnym razie zaświadczenie traci ważność. Wówczas na nowo trzeba przystąpić do egzaminu potwierdzającego umiejętności.    

Branża budowlana potrzebuje głównie wykwalifikowanych specjalistów

Zastanawiasz się nad pracą w budownictwie, lecz wahasz się, jaki zawód wybrać? Branża budowlana potrzebuje głównie wykwalifikowanych specjalistów tj. operatorów urządzeń.

Silne zapotrzebowanie na specjalistów z uprawnieniami do obsługi maszyn i rosnące zarobki w branży budowlanej to argumenty przemawiające za tym, by inwestować we własne kwalifikacje właśnie w tym segmencie. Zyskując odpowiednie kompetencje, możesz liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenie.

Wg danych pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeciętne wynagrodzenie operatora koparki wynosi 5050 zł brutto, natomiast najlepiej zarabiający specjaliści (25% ankietowanych) otrzymują wynagrodzenie wyższe niż 6030 zł. Na podobnym poziomie są płace osób wyspecjalizowanych w obsłudze innych maszyn do robót ziemnych. Wynika to z deficytu wykwalifikowanych „rąk do pracy”
w branży.

Nabyte poprzez kursy umiejętności, obok posiadanego doświadczenia, są głównym czynnikiem wpływającym na wysokość płac. Jeśli pracownik jest bardziej wykwalifikowany, jest też lepiej wynagradzany.

Zatem jakie kursy wybrać?

Do podstawowych należą kursy umożliwiające nabycie umiejętności obsługi maszyn budowlanych tj. koparkoładowarka, koparka jednonaczyniowa, ładowarka jednonaczyniowa, czy walec.

Uniwersalnymi maszynami do robót ziemnych są koparki jednonaczyniowe oraz koparkoładowarki. Operator koparki posiadający odpowiednie uprawnienia może liczyć na stałe i pewne zatrudnienie oraz wysokie zarobki zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Warto wiedzieć, że wyższe wynagrodzenie otrzymują zwykle specjaliści uprawnieni do obsługi maszyn budowlanych klasy I – takie uprawnienia mają szerszy zakres niż u operatorów maszyn III klasy.

Przy wyborze kursu wskazane jest też wstępnie zapoznać się ze specyfiką pracy z daną maszyną.

Jakie obowiązki ma np. operator koparki i koparkoładowarki?

Praca ta w głównej mierze ma charakter usługowy. Osoba posługująca się urządzeniami do robót ziemnych angażowana jest zazwyczaj do konkretnych projektów budowlanych. Do najczęściej przeprowadzanych przez operatora prac należą prace ziemne (tj. wykopy, przygotowanie terenu, wyrównywanie terenu), pomoc w transporcie materiałów budowlanych oraz załadunek i rozładunek towaru. Mimo, że operator pracuje zwykle pod kierownictwem przełożonego (brygadzisty, czy inżyniera robót) wykazać się powinien dużą samodzielnością i odpowiedzialnością za powierzony sprzęt (pracownik na bieżąco kontroluje stan techniczny maszyny i na bieżąco zgłasza potrzeby napraw). 

Zawód operatora koparki, podobnie jak innych maszyn budowlanych, jest regulowany prawnie w Polsce i w pozostałych krajach UE, a więc aby go wykonywać, należy zdobyć stosowne uprawnienia. W jaki sposób? Wystarczy zgłosić się do ośrodka szkoleniowego w celu odbycia wybranego kursu. Tam otrzymasz szczegółowe wskazówki co do dalszych kroków. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych przekazana Ci zostanie wiedza pozwalająca na bezpieczną obsługę maszyny oraz dokonywanie drobnych napraw. Zwieńczeniem kursu jest egzamin zewnętrzny, którego pozytywny wynik skutkuje wydaniem uprawnień.

Zdobycie uprawnień daje wiele możliwości

Nie tylko osoby poszukujące zatrudnienia, ale też już zatrudnione mogą podnosić kwalifikacje. Pracownik może zrobić samodzielnie kurs lub zostać oddelegowany przez pracodawcę w celu poszerzenia kwalifikacji zawodowych. Każdy kurs to też szansa na premię, podwyżkę, czy awans.

Jako operator możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą – oferować wynajem sprzętu lub swoje usługi. To dla wielu osób wygodna i opłacalna opcja.

Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Uprawnienia operatora to świetny krok w tym kierunku!